Земельные участки за рубежом

No item found
No item found

Поиск недвижимости

Daça siziň ýaşaýan şäheriňizden uzak bolmadyk oba ýerinde ýerleşmän hem biler: häzirki wagtda adamlaryň aglabasy daşary ýurtda ýer bölegini satyn alyp, ol ýerde öý gurýarlar. Bu diňe bir serişdeleri tygşytlamaga ýardam etmän, eýsem, siziň ähli islegleriňize laýyk gelýän kotteji almana mümkinçilik döredýär.

Emma, köp sanly döwletleriň kanunçylyklary başga bir ýurduň raýatlaryna, esasanda oba hojalyk maksatly ýer böleklerini satyn almagy gadagan edýär. Mundan başga-da, oba hojalyk maksatly ýer bölegini satyn almak, gurluşyk üçin ýer satyn alnanyndan has çylşyrymly: munuň üçin resminamalaryň belli bir toplumy gerek.

Birnäçe mysal getireliň. Taýlandda daşary ýurdyň raýatyna ýer satmak gadagan edilendir. Ýer almagyň ýeke-täk görnüşi 51% girdejisi patyşalygyň raýatyna degişli bolan kompaniýany açmakdyr. Başga ýol hem – eýeçilik hukugyny kepillendirmezden, ýeri kireýine almak hukugyndan peýdalanmak.

Meksikada, ýurduň häkimýetine degişli «federal zolak» diýlip atlandyrylýan ýerde, ýeri satmak we satyn almak berk gadagan edilendir.

земля за рубежом

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) halkara dellaly 12 ýyldan gowrak wagt dünýäniň gozgalmaýan emläk bazarynda işleýär we daşary ýurtda öýleriň, jaýlaryň we ýer bölekleriniň satyn alynmagy we kireýine alynmagy bilen bagly ähli iş tertipleri amala aşyrýarlar.

Eger-de siz daşary ýurtda ýer bölegini satyn almak isleseňiz, onda bize ýüz tutuň: biz size dünýäniň islendik künjeginden islendik ýer bölegini saýlarys, resminamalar bilen bagly ähli işleri we ýüze çykmak ähtimallygy bolan ähli býurokratik meseleleriň çözgüdini öz üstümize alarys.

земельный участок за рубежом

Bazaryň umumy häsiýetnamasy

Daşary ýurtlylaryň satyn alyp biljek ýer bölekleri dürli-dürli bolýarlar: şäheriň çäginde ýa-da oba ýerinde, şeýle hem daşary ýurtdaky adalar. Bu obýektleriň nyrhy olaryň ýerleşýän ýurduna, meýdanyna we daşky gurşawyna baglydyr. Dürli ýurtlarda ýer bazaryndaky ýagdaýlara seredeliň.

Finlýandiýada daşary ýurtly maýa goýumçylary bu ýurduň raýatlary bilen deň hukukda gurluşyk üçin ýer satyn alyp bilerler. Diňe ýerli häkimýet çäklendirmeler goýup biler. Olaryň içinde – gurluşygyň belli bir iş tertibini ýerine ýetirmek, obýekti wagtynda işe girizmek we beýleki aýratynlyklar.

Adatça, daşary ýurtlylar Finlýandiýada 6 sotokdan 20 sotoga çenli, ähli gerekli bolan inžener-tehniki üpjünçilikli, birinji kenar çyzygynda we gar kurortlarynyň we SPA-merkezlerine golaý ýerleri satyn almaga ymtylýarlar. Bu ýurtda bazaryň uly isleg bildirilýän bölegi daça ýerleridir, olara bolan salgyt 200 ýewro, hasaba alyş paç bolsa – 150 ýewro. Nyrh barada aýdylanda bolsa, Finlýandiýada iň bir satuwda geçýän ýerleriň nyrhy – 25 000 ýewrodan 60 000 ýewro çenlidir.

Daşary ýurtlylar Çehiýada ýer böleklerini hiç hili bökdençsiz satyn alyp bilýärler. Satyn alnan ýerden gurluşyk işleriniň şertlerini Ýer meýilnamasyny ýerli häkimlige tabşyryp onuň bilen ylalaşmalydyr. Bu ýurtda iň köp isleg bildirilýän ýer bölekleri metropoliýlere ýakyn ýerlerdedir: olar şäherdäkilerden has arzan nyrhdadyr. Pragada ýeriň nyrhlarynyň häzirki wagtdaky nyrhlary şeýle: 1 kwadrat metr 185 – 370 ýewro, şäher çetinde – 55 – 110 ýewro. Şäherde ýer tapmak häzirki wagtda örän çylşyrymly.

Çernogoriýada ýerler daşary ýurtly raýatlara käbir şertler esasynda satylýarlar. Şeýlelikde, fiziki şahs meýdany 5000 kwadrat metrden uly bolmadyk ýeri satyn almaga hukugy bardyr. Eger-de siz uly bölekde ýer satyn almak isleýän bolsaňyz, onda bu ýagdaýda ArendaLazur TM (Cofrance SARL) hünärmenleriniň kömegi bilen, ýer bölegini çäklendirmek mümkindir. Muny amala aşyrmak üçin, ýer böleklere bölünip, her bir maşgala agzasynyň adyna aýratynlykda resmileşdirilýär. Ikinji bir çykalga bolsa – ýer bölegi, aýlyk haky 100 ýewro pul möçberine  deň bolan buhgalter gullugynda duran fiziki şahsyň adyna berkidilýär. Çernogoriýada satyn alnan ýer böleginde gurluşyk işlerini alyp barmak üçin, degişli rugsatnamalar hökmanydyr. Bu balkan döwletinde ýeriň bir kwadrat metriniň ortaça bahasy 40 – 1 300 ýewro barabardyr.

Bolgariýada ýer bölegini satyn almak diňe ýuridiki şahslara rugsat edilýändir. Hasaba alnyşyň nyrhy takmynan, 600 ýewro barabar bolup, ol bir aýyň dowamynda amala aşyrylýar. Bu döwletiň käbir ýer bölekleri gurluşyk zolaklarynyň çäginden daşarda ýerleşýär.

Gresiýa daşary ýurtly maýa goýum goýujylaryna has hoşallykly çemeleşýär: bu ýerde satyn alnan ýer bölegini hususy şahsa resmileşdirip bolşy ýaly, ony ýuridiki şahsyň adyna resmileşdirmek hem mümkindir. Ýöne welin, tokaýlyklarda, gazuw-agtaryş işleriniň geçirilýän ýerlerinde we goraghanalaryň meýdan çäklerinde  ýer satyn almagy amala aşyrmak mümkin däldir.

купить землю за границей

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) tarapyndan daşary ýurtda ýer bölekleri

Dellal hyzmat etmek üçin arzalary 24/7 režimde kabul edýär. Bize habar ediň:

 • sizi nähili ýer gyzyklandyrýar;
 • siziň geljekki ýeriňiz haýsy ýurtda ýerleşýär;
 • siz ony nähili maksat bilen ulanmakçy;
 • ýeriň meýdany;
 • siziň pul möçberiňiz.

Biz gysga wagtyň içinde size dürli görnüşleri hödürläris. Size gerekli görnüşi saýlamak üçin, kompaniýanyň «açary bilen» hyzmatyndan peýdalanyp, ýeri baryp görmek maslahat berilýär.

Biziň hünärmenlerimiz:

 • siz üçin wizany we ätiýaçlandyryşy resmileşdirerler;
 • uçara petekleri alarlar ýa-da hususy laýneriň çarterini hödürlärler;
 • siziň myhmanhanada ýaşamagyňyzyň aladasyny ederler ýa-da apartament, öýi kireýine alarlar;
 • ýeri gözden geçirmek üçin ulag ýa-da dik uçar ygtyýaryňyza bererler;
 • ylalaşygyň arassa geçmegini göz astynda saklajak wekili, şeýle hem terjimeçini çagyrarlar;
 • işiň barşynda ýüze çykýan islendik soraglary çözerler.

купить земельный участок

Hilli hyzmatlar üçin bize dünýäniň islendik künjeginden ýüz tutuň – dellalyň wekilhanalary dünýäniň 117 ýurdunda hereket edýändir. Biz 34 dilde gürleýäris we birek-birege düşüneris.

ArendaLazur TM (Cofrance SARL): ählisi siziň bagtyýarlygyňyz üçin!

Compare

Enter your keyword