Аренда коммерческой недвижимости за рубежом

No item found
No item found

Поиск недвижимости

Häzirkizaman telekeçileriniň aglabasy daşary ýurtda iş ýöretmäge ýykgyn edýärler we bu sebäpden ýaşaýyş jaýyna maýa goýumdan-da has uly girdeji getirýän söwda maksatly jaýlary edinýärler.

Beýle obýektlere ofisler, dükanlar, myhmanhanalar, hosteller, ammarlar we önümçilik jaýlary, restoranlar, kafeler, gözellik salonlary we beýlekiler degişlidir.

Käbirleri daşary ýurtda gozgalmaýan emläk satyn alsalar, beýlekiler uzak möhletleýin kireýine alýarlar.

Söwda jaýlarynyň girdejisi olaryň görnüşine baglydyr. Şeýlelikde, gysga möhletleýin kireýine alnan öýüň ýyllyk girdejisi 5-7%, uzak möhletleýin kireýine alnan öýüň girdejisi 2-3% girdeji getirip biler, ýöne ol satyn alnanda bikär durmaklyk we tiz könelme ähtimallygy hem göz öňünde tutulmalydyr. Ýoldaky dükanyň girdejisi – 3-4%, supermarkediňki – 5-6,5%, myhmana we söwda merkeziniňki – 4-6% deňdir.

Size daşary ýurtda islendik söwda maksatly obýekti kireýine almaga ArendaLazur TM (Cofrance SARL) halkara dellaly kömek eder. Biz size täze iş açmaga ýa-da eýýäm hereket edýän işewürligi dowam etdirmäge niýetlenen jaýy saýlap alarys. Bize ýüz tutmak bilen, siz işiňiziň şowly boljagyna ynanyp bilersiňiz.

снять коммерческую недвижимость

Daşary ýurtda söwda maksatly jaýlary kireýine almagyň nyrhlary

Dünýä bazarynda aktual hödürlemelerden mysal getireliň.

Finlýandiýada Ouluda meýdany 138 kwadrat metre deň bolan ofisyň 1 aýlyk kireýine almak nyrhy 1 200 ýewro barabar.

Kiprde Limassoleda meýdany 90 kwadrat metre deň bolan ofis ýeriniň 1 aýlyk kireýine almak nyrhy 1 300 ýewro deň bolar.

Estoniýada Tallinda meýdany 1 101 kwadrat metre deň bolan myhmanhananyň 1 aýlyk kireý tölegi 5 505 ýewro barabar. Bu hostel köp wagt bäri işläp, durnukly girdeji getirýär. Kireýine almagyň ylalaşygy uzaltmak mümkinçiligini öz içine alyp, 9 ýyl möhlet bilen baglaşylýar.

Şweýsariýada Tiçinoda ofisy kireýine almagyň bir aýlyk töleg nyrhy 160 ýewro deňdir.

Ispaniýada Palma-de-Maýorkada deňiz görnüşli, meýdany 760 kwadrat metr bolan giň söwda jaýyny aýyna 3 900 ýewro töleg nyrhy bilen kireýine almak mümkin.

Gresiýada Salonikada meýdany 108 kwadrat metr bolan dükany bir aýlyk kireýine almak üçin 1000 ýewro töleg nyrhy gerekdir.

Albaniýada restorany aýyna 600 ýewro töleg nyrhy bilen kireýine almak mümkin.

аренда коммерческой недвижимости

Daşary ýurtda söwda maksatly jaýy nähili kireýine almaly

Daşary ýurtda söwda maksatly jaýy kireýine almak maksady bilen, hereket edýän kanunçylyklara berk laýyk gelýän ylalaşygy baglaşmak üçin, ýokary derejeli abraýly dellalyň hyzmatlaryndan peýdalanmaly. ArendaLazur TM (Cofrance SARL) kompaniýasy 12 ýyl bäri dünýäniň gozgalmaýan emläk bazarynda zähmet çekip, dürli nyrh derejelerindäki obýektleriň giň toplumyna eýedir. Biziň wekilhanalarymyz dünýäniň 117 ýurdunda hereket edýär, hünärmenlerimiz bolsa 34 dilde gürleýärler: biz elmydama birek-birege düşüneris diýip, sizi ynandyrýarys.

Hyzmatdaşlyk müşderi tarapyndan hödürlenen, gerekli bolan söwda maksatly jaý barada ýeterlik maglumatdan başlanýar.

Bize indiki ýazylanlary bilmek wajyp:

 • ýerleşýän ýeri;
 • derejesi;
 • meýdany;
 • binagärlik aýratynlyklary;
 • kireýine alynjak möhleti;
 • serişde.

Işiň barşynda kompaniýanyň hünärmeni gerek bolan görnüşiň has ýokary hilli gözlegi üçin maglumat anyklap biler.

Dellaldan söwda hödürlenmesini kabul edeniňizden soňra, siz özüňize gerek görnüşi saýlap, ony gözden geçirip bilersiňiz.

аренда недвижимости за границей

Munuň bilen baglylykda ArendaLazur TM (Cofrance SARL) «açary bilen» hyzmatlaryny hödürleýär:

 • daşary ýurda gitmek üçin gerekli resminamalar – wizalar, ätiýaçlandyryş hatlary;
 • uçara petek satyn almak/ kompaniýa tarapyndan hususy uçaryň çarteri;
 • barmaly ýurtda ýaşaýyş jaýyny kireýine almak ýa-da myhmanhanada otag bron etmek;
 • transfer;
 • ylalaşygyň arassalygyny gözden geçirmek üçin kompaniýanyň wekiliniň bolmagy;
 • şahadatnamalaşdyrylan terjimeçiniň, notariusyň hyzmatlary.

Biz islendik çylşyrymly işiň başynda durýarys, hemişe aragatnaşykda bolýarys we ýokary netije üçin zähmet çekýäris. ArendaLazur TM (Cofrance SARL) bilen hyzmatdaşlyk 100% hilli netijäni we gozgalmaýan emläk bilen bagly ýüze çykyp biljek ähli soraglaryň çözgüdini aňladýar.

Compare

Enter your keyword