ArendaLazur TM (Cofrance SARL)

Görnüşi: hususy kompaniýa

Döredilen: 2010-njy ýyl

Döredijisi we baş direktory: Witali Arkhangelskiý

Şahasy: gozgalmaýan emläk – gozgalmaýan emläk işi, hukuk

Baş edara: Nitsa, Fransiýa

Sahypa: https://www.arendal.ru/

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) Fransiýada we Monakoda öňdebaryjy emläk gullugydyr. Kompaniýanyň esasy işi, Europeewropada gozgalmaýan emläk bilen geleşikleri amala aşyrmak we degişli hyzmatlary bermek: kärende, satuw, alyş-çalyş, emläk dolandyryşy, ipoteka, ätiýaçlandyryş, maslahat beriş we ş.m. Baş ofis Fransiýanyň Nitsa şäherinde ýerleşýär. Şeýle hem Moskwada, Sankt-Peterburgda, Kiýewde, Alma-Atada ofisler bar.

Taryh

Bu kompaniýa 2010-njy ýylda Nitsada meşhur rus ykdysatçysy we telekeçisi Witaliý Dmitriýewiç Arhangelskiý tarapyndan esaslandyryldy.

Bu kompaniýa ilkibaşda Fransuz Riviera (Cote d’Azur) -da ýerleşýän “ikinji derejeli” ýaşaýyş jaýlarynda ýöriteleşen kiçi emläk gullugy hökmünde döredildi. Şeýle-de bolsa, kompaniýa ösensoň, Fransiýanyň hemme ýerinde, şeýle hem garaşsyz Monako ştatynda gozgalmaýan emläk bilen iş salyşmaga başlady. Iş ugry kwartiralary satyn almak-satmak we kärendesine almak amallarynyň çäginden çykdy: kompaniýa maliýeleşdirmek, ätiýaçlandyryş, hukuk we maslahat beriş hyzmatlarynda müşderilere kömek berip başlady.

2011-nji ýylda Sankt-Peterburgda we Kiýewde, 2012-nji ýylda – Moskwada, 2014-nji ýylda – Alma-Atada ofisler açyldy.

2012-nji ýylda ArendaLazur TM (Cofrance SARL) Fransiýada bar bolan gozgalmaýan emläk bazaryny diýen ýaly eýeleýär: kwartiralar, jaýlar, willalar, köşkler, galalar, dürli maksatly söwda jaýlary, ýer bölekleri, täze binalar, kottejler.

2013-nji ýylda Cofrance Sarl ätiýaçlandyryş, bank, maliýe we maýa goýum bazarlaryna, şeýle hem gozgalmaýan emläk bazaryna iň uly öz-özüňi düzgünleşdiriji birleşigiň ANACOFI-e goşulýar.

2014-nji ýylda bu kompaniýa Fransiýada gozgalmaýan emläk hyzmatlaryny bermekde öňdebaryjy bolýar.

Çäreler

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) gozgalmaýan emläk hyzmatlaryny sarp edijiniň gozgalmaýan emläk bilen satuw, kärende ýa-da beýleki amallardaky gyzyklanmalaryny görkezýär.

Kompaniýanyň işiniň aýratynlygy taýýar hyzmatyny guramakdyr. Hünärmenler müşderä amatly emläk saýlamaga, ony barlamaga we soňra satuw we satyn alyş amallaryny amala aşyrmaga, ätiýaçlandyryş almaga, hyzmat kompaniýasyny işe almaga, ýaşaýyş ýa-da ýaşaýyş däl emlägi gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Mundan başga-da, maliýe meselelerini çözmekde hemmetaraplaýyn goldaw berilýär: kompaniýa bir müşderä, şol sanda daşary ýurtly birine, Europeanewropa banklarynyň birinde ipoteka almaga, salgyt tölemäge kömek edýär; kärendeçilerini we söwda we ýaşaýyş jaýlaryny alyjylary gözleýär. Jedeller ýüze çykan halatynda kompaniýa kazyýetde kanuny goldaw berýär.

Mundan başga-da, ArendaLazur TM (Cofrance SARL) hünärmenleri, maliýe, hukuk, tehnologiki, hünärmen we ýaşaýyş we ýaşaýyş däl aksiýa bilen baglanyşykly beýleki meseleler boýunça maslahat berýär, gozgalmaýan emläk goýumçylaryna girdeji bermek üçin aktiwleri dolandyrýar.

Bellikler:

Fransuz Riviera-daky durmuş: gozgalmaýan emlägi kärendesine almak we satyn almak barada nädip bilmeli  https://tvrain.ru/lite/teleshow/partnership/nebo_more_i_zemlja_v_rukah_nashih_klientov-439353/

Gazagystanlylar üçin Fransuz Riviera düýş däl, hakykat – https://forbes.kz/life/style/frantsuzskaya_rivera_dlya_kazahstantsev_ne_mechta_a_realnost/

Salgylar:

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) resmi web sahypasy – http://arendal.ru/

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) Vkontakte sahypasy – https://vk.com/domfrance

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) Facebook sahypasy – https://www.facebook.com/aviav.ru/

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň Instagramdaky sahypasy – https://www.instagram.com/arendalru/

Compare

Enter your keyword