Продажа домов за рубежом

No item found
No item found

Поиск недвижимости

Daglarda hususy jaýyňyzyň ýa-da deňziň kenarynda rahat willaňyzyň bolmagyny isleýärsiňizmi? ArendaLazur TM (Cofrance SARL)  halkara dellalynyň kömegi bilen siziň arzuwyňyz hasyl bolar!

Kompaniýa dünýäniň gozgalmaýan emläk bazarynda 12 ýyldan gowrak wagt işleýär. Biziň işimize – planetanyň islendik künjeginde willalaryň satuwy, hususy jaýlaryň ýagdaýlarynyň nyrhlary, obýektleri ätiýaçlandyrmak. Dellal dünýäniň ähli ýurtlarynda kottejleriň giň toplumyna eýedir: bize ýüz tutmak bilen, siz özüňize gerek obýekti tapyp bilersiňiz.

Продажа домов за рубежом

Daşary ýurtda öýleri satyn almak

Russiýanyň raýatlary daşary ýurtda hususy öýleri satyn almaga hukuklary bardyr. Hakykatda, käbir ýurtlaryň häkimýetleri maýa goýum goýujylaryna birnäçe çäklendirmeleri goýýar: meselem, ruslar Abhaziýada ýaşaýyş jaýlaryny satyn almaga hukuklary ýokdur. Eger-de siz, bu ýurtda kottej almak isleseňiz, ArendaLazur TM (Cofrance SARL) halkara dellalynyň hünärmenleri, kanuny ýol bilen bu meseläni çözmäge kömek ederler.

Daşary ýurtda obýekt satyn almak bilen, maýa goýum goýujylarynyň öňünde uly mümkinçilikleri açýandygyny bellemek gerekdir. Dellalyň kottejleriň satuwy hyzmatyndan peýdalanyp, siz birnäçe ýurduň raýatlygyny – şol sanda, Ispaniýanyň, Latwiýanyň, Çehiýanyň, Kipriň, Bolgariýanyň, Gresiýanyň, Maltanyň, Wengriýanyň, Portugaliýanyň raýatlygyny alyp bilersiňiz.

Kada boýunça, munuň üçin häkimýet gozgalmaýan emläge sarp edilmeli minimal pul serişdesini kesgitleýär. Meselem, Ispaniýada ol 500 000 ýewro deň, Latwiýada – 250 000 ýewro deňdir.

Daşary ýurtda jaý satyn almazdan ozal, maliýe mümkinçilikleriňize dürs baha beriň. Şeýlelikde, daşary ýurtda şalenyň satuwy – ArendaLazur TM (Cofrance SARL) tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň biri bolup, onuň üçin uly pul möçberini tölemeli bolar: Fransuz Alplarynda we beýleki dag lyža kurortlarynda kaşaň jaýlar ýokary bahadan durýarlar. Daşary ýurtda jaý satyn alnandaky goşmaça çykdajylar – salgyt tölemeleri, kommunal hasaplary, abatlaýyş işleriniň tölegleri barada ýatdan çykarmaly däldir.

Käbir rus maýa goýum goýujylary daşary ýurtda jaýlary uzagyndan kireýine bermek üçin satyn alýarlar. Ilkinji nobatda gürrüň Horwatiýadaky, Gresiýadaky, Italiýadaky willalar we kurort zolaklary barada gidýär. Daşary ýurtda gozgalmaýan emläk oňat girdeji getirýär. Eger-de siz geljekde pul serişdelerini gazanmak maksat bilen gozgalmaýan emläk gözleýän bolsaňyz, onda jikme-jik maslahat üçin biziň kompaniýamyzyň hünärmeni bilen aragatnaşyga çykyň.

Продажа вилл за рубежом

Daşary ýurt jaýlarynyň nyrhlary

Daşary ýurtda willany birinji ýa-da ikinji bazarda hem satyn almak mümkin. Jaýy eýesinde satyn almak amatly, ýöne abatlaýyş işleri bilen baglanyşykly çykdajylara taýýar bolmaly.

Daşary ýurduň jaýlarynyň takmynan nyrhlary aşakda görkezilendir.

 • Kannada Lazur kenarda deňiz görnüşli, meýdany 320 kwadrat metr bolan häzirkizaman willa 2 850 000 ýewrodan bahadan satuwa çykaryldy.
 • Fransiýada, Grimoda 4 otagly öýi 800 ýewro satyn almak mümkin.
 • Fransuz Eks-en-Prowansynda gala 4 900 000 ýewrodan satylýar.
 • Italiýanyň ajaýyp Umbriýasynda 10 otagly, meýdany 450 kwadrat metr bolan willa 670 000 ýewrodan bazara çykarylan.
 • Awstraliýada, Sidneýde meýdany 113 kwadrat metr bolan, 8 otagly jaý 1 000 000 ýewrodan satylýar.
 • Bolgariýada, Pomoriýe diýen ýerde meýdany 180 kwadrat metr bolan 4 otagly kotteji 77 900 ýewrodan satyn almak mümkin.
 • Fidjida howuzly, Koro deňzi görünýän, 279 kwadrat metr meýdany bolan willa 1 725 000 ýewrodan satylýar.

Daşary ýurtda jaýy nähili satyn almaly

Daşary ýurtda jaý edinmek baradaky arzuwyňyzyň hasyl bolmagy üçin biziň kompaniýamyzyň hünärmeni bilen habarlaşyň. Şowly hyzmatdaşlyk üçin bize indiki görkezilen maglumatlar gerek bolar:

 • gozgalmaýan emläk satyn almakçy bolýan ýurduňyz, şäheriňiz;
 • ölçegler;
 • obýektiň daşky görnüşine bolan islegleriňiz – binagärlik çözgüdi, içki bezeg;
 • daşky gurşawa talaplar;
 • haýsy bazarda (birinji ýa-da ikinji) ýaşaýyş jaýyny gözlemeli;
 • pul möçberi.

Купить виллу на Лазурном Берегу

Bu maglumatlar kabul edilenden soňra ArendaLazur TM (Cofrance SARL) kompaniýasynyň hünärmeni aktual hödürlemeleriň gözlegine çykyp, size saýlaw üçin birnäçe görnüşi hödürlär. Biz daşary ýurtda gozgalmaýan emlägi baryp görmezden satyn almagy maslahat bermeýäris, bu sebäpden biz öz müşderilerimize «açary bilen» hyzmatyny hödürleýäris:

 • daşary ýurda syýahat üçin resminamalary taýýarlaýarys – wiza, ätiýaçlandyryş;
 • uçara petek satyn alýarys, şeýle hem siz dellalyň işewürlik-awiasiýa hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz;
 • myhmanhanada otag bron edýäris ýa-da müşderiniň daşary ýurtda boljak möhleti üçin ýaşaýyş jaýyny kireýine alýarys;
 • transfer gurnaýarys;
 • ylalaşygyň arassalygyny gözegçilikde saklamak üçin kompaniýanyň wekilini, şeýle hem zerurlyk çykan ýagdaýynda terjimeçini çagyrýarys;
 • jaýy ätiýaçlandyrýarys;
 • daşary ýurt bankynda ipoteka almaga ýardam edýäris.

продажа шале за границей

ArendaLazur TM (Cofrance SARL) – hünärmenleri gozgalmaýan emläk bilen bagly ähli soraglara jogap berip biljek, we siziň arzuwyňyzdaky öýi tapjak kompaniýa. Bize edilen ýekeje jaň – we siz oňa ýene bir ädim ýakynlarsyňyz!

Compare

Enter your keyword