Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 576 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 576 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 643 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 643 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 891 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 891 Daşary ýurtda öýleri kireýine almak

Аренда домов и вилл за рубежом

No item found
No item found

Поиск недвижимости

Daşary ýurduň hususy öýleri, rahatlygy we ýekeligi halaýanlaryň ünsüni özüne çekýär. Kada boýunça, willalary we şalelary dynç alyş wagtynda kurort zolaklarda kireýine alýarlar, şäher içinde aýratyn duran öýler hem uly meşhurlyga eýedir.

снять виллу за границей

Eger-de siz daşary ýurtda kottej kireýine almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, ArendaLazur TM (Cofrance SARL) ýüz tutuň. Biz:

 • dünýäniň gozgalmaýan emläk bazarynda 12 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris;
 • dünýäniň 117 ýurdunda wekilhanalarymyz bolup, 34 dilde gürleýäris;

tutuş planeta ýüzünde kireýine almak üçin niýetlenen hususy öýleriň giň göwrümli toplumyna eýe bolup durýarys: daşary ýurtda elita gozgalmaýan emläk bilen bir hatarda, oba ýerlerinde hem tygşytly görnüşler bar.

Аренда вилл

Daşary ýurtda öýi nähili kireýine almaly?

Biziň müşderilerimiziň daşary ýurtda islendik öýi gysga möhletleýin we uzak möhletleýin kireýine almaga haklary bardyr. Öz göwnüňize ýaraýanyny saýlaň: Fransiýanyň Lazur kenarynda willa ýa-da Italiýanyň daglarynda şale? Bolgar tokaý jümmüşinde rahat öými ýa-da Rumyniýada kaşaň köşk? Biziň hünärmenlerimiz siziň arzuwyňyzdaky görnüşi saýlap bilerler. Daşary ýurtda öý kireýine almak üçin ArendaLazur TM (Cofrance SARL) hünärmenine indiki maglumatlary aýdyň:

 • Haýsy ýurtda öý kireýine almak isleýärsiňiz;
 • Öýüň içki bezegine bildirýän islegleriňiz;
 • Öýi nähili möhletde kireýine almak isleýärsiňiz;
 • Kottejde näçe otag bolmaly, onuň meýdany nähili;
 • Daşky gurşawa bildirýän islegleriňiz;
 • Takmynan pul möçberi.

Daşary ýurtda willany kireýine almak arzasy, haýal etmän işe girizilýar. Dellalyň hünärmeni aktual görnüşleri saýlap, size daşary ýurtdaky öýleri hödürlär.

снять дом за границей

Siz obýektyň suratlary we suratlandyrylmasy bilen çäklenip, ýa-da uzak möhletleýin kireýine almak gürrüňi gidýän bolsa, oňa baryp görüp bilersiňiz. Biz çylşyrymly işlerden daşda durup, size saýlan ýurduňyza syýahaty tiz wagtyň dowamynda gurnarys:

 • Syýahat üçin gerek bolan resminamalary düzederis.
 • Dikuçarda, awtoulagda transferi gurnarys.
 • Uçara petek satyn alarys ýa-da rahat we tiz uçuş üçin hususy uçary hödürläris.
 • Biziň kompaniýamyzdan hünärmen jedelli soraglary çözer we kireýine almagyň ylalaşygyny baglaşar.
 • Terjimeçiniň hyzmatlaryny hödürläris.

Biziň kompaniýamyzyň ähli hyzmatlaryny nagt däl görnüşde tölemek mümkin.

Аренда вилл за рубежом

Daşary ýurtda öýleri kireýine almagyň nyrhlary

Daşary ýurtda hususy öýler dürli nyrh kategoriýalaryna degişli bolýarlar: willa deňze ýa-da taryhy merkeze golaý ýerleşdigiçe, onuň meýdany näçe uly boldugyça, onuň kireýine almak nyrhy şonça ýokary bolýar.

Ispaniýada birinji deňiz çyzygynda hususy howzy bolan 5 otagly kaşaň La Senii willasynyň bir hepdelik kireý nyrhy 1 400 ýewro barabardyr.

Walensiýada deňiz zolagynda ýerleşýän 339 kw m deň, howzy bolan taunhaus bir aý kireýine almak nyrhy 1 500 ýewro deň.

Kassandrada Gresiýada meýdany 200 kw m deň bolan iki derejeli, 4 otagly, deňze ýakyn willa, kireýine alýana gününe 180 ýewro düşer.

Аренда виллы за границей

Latwiýanyň Riža ülkesinde 6 otagly meýdany 360 kw m deň bolan öýüň bir aý kireýine almak nyrhy 2 900 ýewro barabar bolar.

Ýuwýaskýulýada Finlýandiýada meýdany 84 kw m deň bolan, 4 otagly kottejiň bir aý kireýine almak nyrhy 1 200 ýewro deňdir.

Meşhur latwiýa kurorty Ýurmalada 7 otagly, meýdany 320 kw m deň bolan öýüň bir aý kireýine almak nyrhy 2 500 ýewro barabardyr.

Gambiýada 3 otagly meýdany 172 kw m deň bolan öýüň bir aý kireýine almak nyrhy 420 ýewro den bolar.

ArendaLazur TM (Cofrance SARL)  daşary ýurtda öýleri kireýine almak hyzmatyndan peýdalanyň we ýokary hilli serwisdan we ajaýyp netijeden lezzet alyň!

Compare

Enter your keyword