Fransiýada öý satyn almaklygyň birnäçe wajyp sebäpleri

Fransiýa we onuň bilen baglanyşykly ähli zatlar, ýer ýüzüniň her bir ýaşaýjysyny özüne çekýär we syýahat barada arzuw etdirýär. Ýüzýyllyklaryň dowamynda Lazur kenarynyň çäge plýažlary ýurda meşhur we adybelli myhmanlary çekipdir. Gurply adamlar Riwýerany öz aladalaryny ýatdan çykaryp, dynç almak we wagtlaryny hoş geçirmek üçin saýlapdyrlar.

Купити квартиру у Франції

Biziň döwrümizde hem hiç zat üýtgemedi, Riwýera şu wagt hem gurply we meşhur adamlaryň dynç alýan ýeri hasaplanýar, ýöne bu ýurtda ýaşamak üçin millionlarça serişdeleriň gerek däldigini bilýän az-azdyr. Fransiýada arzan bahadan öý satyn almak mümkinçiligi bar, ähli zat onuň territorial ýerleşişinden we beýleki köp zatlardan garaşly.

Fransiýada arzan bahadan gozgalmaýan emläk

Elbetde gozgalmaýan emläge bolan nyrhlar üýtgeýär we ol merkeze hem-de Kanny ýa-da Nissa ýaly  kurort zolaklara ýakynlygy bilen baglanyşykly. Şäher çetini saýlamak bilen Fransiýada arzan bahadan öý satyn alyp bolar, ýöne ony şäheriň merkezinden hem alyp boljakdygyny köpler bilýän hem däldir.

Wagt synagyndan geçen, üstünlikli işleri alyp barýan agentlikleriň hyzmatlaryndan peýdalanyp, köp sanly alyjylary begendirjek nyrhlardan Fransiýada öý satyn alyp bolar. Hünärmenler tarapyndan hödürlenýän ýaşaýyş jaýlary elmydama gözegçilikde saklanýar, olaryň içine willalar, jaýlar we beýlekiler hem girýär. Agentlikler auksionlara gatnaşýarlar we öňlerinde goýlan meseleden baş alyp çykyp bilerler.

Beýle satyn almanyň peýdalydygy jedelsizdir. Fransiýa dyçn almana, biznes, täjirçilk bilen baglanyşykly iş bilen gelnende , bahasy ummasyz bolan ýaşaýyş jaýyny kireýine almaly bolunýar. Ýaşaýyş jaýyny gözbaşdak gözlemeklik seýrek ýagdaýlarda üstünlikli tamamlanýar, we araçyny – rieltory gatnaşdyrmak derwaýyslygy ýüze çykýar, araçy bolsa öz gezeginde zähmet hakyny göterimli görnüşinde talap edýär.

Купити квартиру у Франції

Fransiýada öý satyn almak pikiri çagalarynyň geljegi baradaky meýilleri göz öňünde tutýan ene-atalarda hem bardyr. Ýurtda bilim almak abraýly hasaplanýar, şäherler bolsa dünýä ýüzünden okamaga gelen talyplardan doly. Fransuz raýattlygy bolmadyk adama umumy ýaşaýyş jaýyndan ýer almak mümkin däl diýseňem bolar. Bu ýagdaýda öýi ýa-da studiýa satyn almak ýekeje çykalga bolup durýar.

Dünýädäki çökgünlik ýagdaýyna garamazdan Fransiýanyň gozgalmaýan emlägi öz orunlaryny ýitirmän, ýokary nyrhlar saklanýar, bu käbir ýagdaýlarda gowy. Fransiýada apartament satyn almak, bu diňe bir goşandyň saklanmag bilen däl-de, onuň artmagy bilen bagly şowly maýa goýuma deňdir.

Bu fakty gozgalmaýan emläk bazarynyň jedelsiz durnuklygy tassyklaýar.

Fransiýanyň abraýly gozgalmaýan emlägi

Iň uly isle bildirilýän ýer diýip, Riwýeranyň kenarlary hasaplanýar. Lazur kenary we meşhur kurortlar satyn alynmany has hem peýdaly we üstünlikli edýärler. Nissada, Franiýada öý satyn almany her kim özüne ygtyýar edip bilmeýär. Satyn alynma goýlan serişdeleriň öwezi ýüz esse bolup doldurlar, sebäbi dünýäniň iň kaşaň we saýlama dynç alşynyň abraýy her kime belli.

Купити квартиру у Франції

Fransiýa syýahaty meýilleşdirip, siziň ol ýerde hemişelik galasyňyz gelmegi ahmal. Beýle ýagdaýda hususy eýeçilikdäki gozgalmaýan emläk soňky roly oýnamaz. Elbetde, ol kepil hökmünde çykyş etmese-de, iş tertibini ep-esli ýeňilleşdirýär. Fransiýanyň Lazur kenaryndan öý satyn almak peýdaly we dogry netije bolar, ol ýurtda hemişelik ýaşaýan ýeri hökmünde galmaga mümkinçilik döreder.

Fransiýa maşgalaňyz bilen göçüň, täze durmuşyň ýeňil görnüşlerini we ýollaryn saýlanyňyzda, islegiňize ýetirip biljek iň sada çykalganyň ýurda iş wizasy bilen girmekdigini unutmaň.

Köp telekeçiler telekeçilik işini başlamak üçin Marselde, Fransiýada öý satyn almak mümkinçiligini ulanýarlar. Netijede ony kireýine bermek bilen, resmi girdeji gazanyp, olaryň ýurtda hemişelik ýaşaýan ýeri hökmünde galmak mümkinçiligi artýar. Ýene bir goşmaly zat, Fransiýa – Ýewropanyň ýüregi, onda islendik maýa goum we öz işiňi açmak synanşyklary, görnetin üstünliklere eltýär.

Compare

Enter your keyword