Nissada jaý tapmak

Kartadaky jaýlar

Nissada myhmanhanalar we otaglar

2015-nji ýylda 216 müň rus syýahatçylaryndan gowragy Nissada dynç aldylar. “RHG Habarlar” gullugynyň habar bermegine görä, Fransiýa dynç almaga gelýän rus syýahatçylaryň 40%-de golaýy, şu şäherde dynç almaklygy saýlaýarlar.

Deňze ýakynlyk, ýumşak klimat, ýokary derejede hyzmat we ummasyz güýmenjeler (söwdadan başlap tä gämide aýlanmaga çenli) – bu ýeri ähli döwletleriň arzyly medeni durmuşyna öwürdi.

Nissada kireýine otag almak meşhurlygy ýyl-ýyldan köpelýär. Bu ýerde sebäpler köpdür. Birinjiden, kireýine alnan ýaşaýyş jaýlary erkin hereketligi kepil geçýär we adaty myhmanhana otaglaryndaky ýaly goňşular bolmaýar. Ikinjiden, bu bolup biläýjekleriň arasynda býujetli saýlawlaryň biridir. Üçünjiden, eger-de siz kiçijik çagalaryňyz bilen ýa-da ýan-ýoldaşyňyz bilen gelen bolsaňyz, onda size kireýine otag almak gerekdir.

Как снять квартиру в Ницце

Kireýine almaklygyň bahasy gönüden göni jaýyň ýerleşýän ýerine we ýylyň wagtyna baglydyr. Deňiz ýakasyndaky dagly Alp daglarynyň birinde gyş paslynda Nissada kireýine otag almak hepdesine 100 müň ýewrodan birnäçe müň ýewra ýetýär. Iňlis kenarýakasyna golaý, şäheriň örän abraýly günbatar etrabynda tomusda bahalar bir gije üçin birnäçe müň ýewro ýetip biler.

Siz üçin “Kofrans” esasynda birnäçe möwsümleýin, siz üçin elýeterli saýlawlar hyzmaty bar. Käbir syýahatçylar bu ýerde birnäçe wagtlap galmaklygy saýlaýarlar.

Kim – tutuş tomusy geçirýär, kimse – goşmaça işlemeleri garyşdyrýarlar, kimler üçin bolsa bu şäher gönüden halaýan güýmenjeleri bilen baglydyr (birnäçe suratkeşler, ýazyjylar we sazandaçylar öz işlerini asuda ýerde döretmek üçin). Munuň üçin Nissada wagtlaýyn otag kireýine alsaň bolar (ýarym ýyldan we köp wagtlyk).

Как снять квартиру в Ницце

Şular ýaly kireýine almaklyk başga adaty baglanyşylan ýa-da ujundan geçirilen pula derek size hünärli “kepil” – size derek ynanyljak ýüz gerek bolýar. Siziň ynanan adamyňyzyň töleg töläp biljekligine görä girdeji we çykdajy barada kepilnama gerek bolýar.

Как снять квартиру в Ницце

 Bu fransuzlaryň kireýine jaý bermeklik kadalarydyr. Şol sebäpden birnäçe resminamalar we kepilnamalary ýygnamazlyk üçin Nissada birnäçe ýyllap ýaşaýan ruslardan kireýine otag almaklyk gowy saýlawdyr. Rus nesliniň ýekejesi hem Fransiýa boýunça HÝÝ ýaşamaga gitmediler. Rus syýahatynyň taryhy Nikolaý II döwründen başlaýar. Şeýle hem Nissada birnäçe Russiýa we onuň prawoslaw medeniýetine degişli ýadygärlikler bar. (Meselem, “Mukaddes-Nikolaý Ybadathanasy”).

Fransiýada kireýine almaklyk bizde adaty Russiýadaky ýalydyr: edil şolar ýaly baglanyşyk, şolar ýaly kommunal töleglerine pul geçirme we tölegi öňünden geçirme. Diňe bu ýol has oňaýly we iç gyzdyryjy: sebäbi siz kurort dünýäsiniň merkezi bolan Lazur Kenarda geçirmegi meýilleşdirýäňiz!

Как снять квартиру в Ницце

Deňize – el ýeter derejededir. 15 minudyň dowamynda şäher merkezinde kenara baryp bolýar. Ulag bu ýerde göni wagtynda gidýändir. Şowhunly baýramçylyk durmuşyna garamazdan uky wagtynda arkaýyn ýatar ýaly ähli öýler goh geçirmeýän enjamlar bilen üpjün edilendir. Şeýle hem bu ýerde günüň ähli wagtynda medeni dynç alyp bolýar.

Eger-de siz Fransiýa gitmekligi, Nissada bir aýlyk kireýine otag almaklygy we dynç alşyň ähli görnüşlerinden lezzet almaklygy saýlan bolsaňyz, onda siz özüňiz we maşgalaňyz üçin ýatdan çykmajak syýahaty gurnansyňyz!

Compare

Enter your keyword