Kannada gozgalmaýan emläk

No item found

Kanny kurort şäheri Ortaýer deňziniň kenarynda ýerleşýär. Ýakymly maýyl klimat we güýmenmek üçin ýerleriň köplügi (Lazur kenarynyň hakyky medeni merkezi) bu ýeri syýahatçylaryň arasynda meşhurlyga ýetirdi. Bu şäherde golliwud ýyldyzlaryna hem milliardlaryň eýelerine hem meşhur syýasatçylara duşmak bolýar. Ýöne adaty syaýahatçylar hem, olaryň arasynda ruslar hem az däl, bu ýerde uly lezzet bilen dynç alýarlar.

 

Kannada gozgalmaýan emlägi kireýine almak üçin şweýsar banklarynda hasabyňyzyň bolmagy hökmany däl, ýöne lýuks derejesindäki dynç alyň degişli serişdeleri talap edýär. Bu ol zatlara degýär, ynanaýyň. Gijeki durmuşy söýýänler üçin, şäher köp sanly ýerleri hödürleýär: barlar, restoranlar, gije klublary. Medeniýeti söýýänler üçin – antiki arhitektura ýadygärlikleri we Köne Şäheri hödürleýär. Mundan başga-da bu ýerde örän oňat söwda, ýatdan çykmajak aşhana, şahsy ýahta dynç alşy we arassa lazur plýažlar bar.

 

Недвижимость в Каннах

Her ýylda 200 müňe golaý aktýorlar, prodýuserler we janköýerler Kanna kinofestiwalyna gelýärler. Ýazda bu döwür şäheriň içi meşhur ýyldyzlardan dolýar we sizi wajyp medeni wakanyň merkezine äkidýär.

Käwagt Kannada gozgalmaýan emlägi diňe dellallaryň üsti bilen almak mümkin. Cofrance gönüden-göni eýeleri satýan görnüşleri hödürleýär. Lýuks mülk ýa-da kenarda oňaýly willa, size diňe saýlamak galýar. Islendik ýagdaýda bu ýerde gozgalmaýan emlägi satyn almak – bu abraýly status we amatly maýa goýumdyr. Kannada her tomsuňyzy geçirip tebigatyň gözelligini synlamagyň nähili ajaýypdygyny göz öňüňize getiriň. Wagty bilen gozgalamaýan emlägi satyn almagyň Hemişelik ýaşan ýeri barada şahadatnamany almakda wajyp goldaw bolup biler, şeýlelikde siz öz çagalaryňyzyň ýagty geljegini üpjün edersiňiz.

 

Недвижимость в Каннах

Eger-de siz Lazur kenaryndan öý edinmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, biz size kömek etmäge şatdyrys. Kannada gozgalmaýan emlägiň nyrhlary Fransiýanyň beýleki kurort şäherlerine garanyňda ýokary bolsa-da, munuň öwezi geçirilýän baýramçylyklar, festiwalalr, ösen infrastruktura we elbetde hyzmatyň ýokary derejeliligi bilen doldurylýar.

Compare

Enter your keyword