Fransiýada jaý tapmak

Kartadaky jaýlar:

Arendal.ru esasynda bildirme

Fransiýada kireýine gozgalmaýan emläk almak

Fransiýanyň Lazur Kenarynda dynç alyş aýratyn we köp wagtlaýyn ýatlanar ýaly bolmagy üçin jaý almak gerekdir. Bu jennet ýerde oňaýly duýmak üçin gozgalmaýan emläk almazdan gowy teklipdir. Fransiýada gozgalmaýan emläk kireýine almak, doly derejede ortaýer deňziniň kenarlaryny, Lazur deňzini, gün şöhlelerini owadan otaglary bahalandyryp bolar.

Lazur Kenarynda deňize bakýan, ajaýyp otagy kireýine alyp bolar. Seredilýän willa iki sany howdany, tennis meýdançasy, ýagdaýlary, oňaýlylyk we ýekelik kepillendirilmegi begendirip biler. Hatda jaý Kann depelerinde, zeýtun jeňňelliginde ýerleşýän bolsa, gijelerinde zynatly restoranlara, kenarýaka ýerlere aýlanyp bolar.

Prowans şäherjiklerininiň asuda, oňaýly, deňize çenli birnäçe kilometr aralykda ýaşaýyş toplumlaryndan aňyrbaşy otaglaglar alyp bolar. Býujet çäklendirilen bolsada Lazur Kenarynda gozgalmaýan emläk kireýine almak mümkinçiligi bar. Bu baradaky soraglary öňüräginde çözjek boluň, we size geň galdyryjy teklipler duşar. Bu jennet ýerde kireýine jaý almaklyk sizi barly adamlar, ýüz göterim dynç almaga, oňaýly, rahat duýmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem kireýine almaklyk myhmanhanadan arzan düşer.

Kireýine bermeklik

Fransiýada gozgalmaýan emläk  kireýine bermeklik rus ýaşaýjylaryny iki sany dürli nukdaýnazar gyzyklandyryp biler. Kim özüne rugsat edip bilse otag ýa-da jaý satyn alýar, başgalar bolsa köp däl emma ýeterlik gideji üçin kireýine berýärler.

Bular ýaly biznesiň girdejiligi kireýine berýän jaýyň ýerleşýän we gerekli zatlaryna – rahatlygy, ululygy, gurnalyşy, bahasy we beýleki ýagdaýlaryna baglydyr. Kireýine bermek üçin desga satyn alnanda hökmany ýagdaýda edinilende kireýine edinilende harçlamasy şeýle hem gozmalýan emläk karzyna alnan ýagdaýynda harçlamasy ödeler ýaly etraby saýlamak gerek.

Аренда недвижимости

Biznesiňiziň ösmegi üçin ýaşaýyş jaý hilini islenilýän, belli etraplardan saýlamaly. Köp wagtlyk ýaşaýyş üçin Fransiýada barmasy aňsat bolan iş merkezleriniň we okuw jaýlarynyň ýerleşýän esasy şäher etraplaryndan otag kireýine almak has gowy laýyk gelýär. Hemişelik ýaşamaklygy meýilleşdirýän kireýçi rahat naharhana, giň myhman otagly, rahat ýatak otagly we sanuzeli gowy üpjün edilen jaý gözleýär.

Eger-de dynç alyş üçin jaý gözleýän bolsalar, onda olar Alp daglaryna ýa-da Lazur Kenarýaka golaý ýerlerden gozgalmaýan emläk almagy saýlaýarlar. Olar üçin deňize ýa-da asma polat ýol, ýatak, suwa düşülýän we hajathana otaglarynyň sany wajyp bolýar.

Kireýine bermek üçin amatly saýlawlaryň biri hem intäk bahasy kesgitlenilmedik, gurlup gutarylmadyk desgadyr. Fransiýada gozgalmaýan emlägi kireýine bermek we almak üçin iki tarapa hem ýokary derejede peýdaly bolar ýaly rus ýa fransuz gullukýeti ýa-da dolandyrýan kompaniýa tarapyndan ýerine ýetirip bolar.

Аренда недвижимости

Fransiýada kireýine berýänlerden dowamlyk möhletde birnäçe aý ýaşaýyş üçin, dynç alyş wagty üçin ýaşaýanlara bolsa öý goşlarynyň bahalaryna, mebellerine we tehnikalaryna görä ylalaşylan esasyna goýlan baha goýum alynýar. Eger-de kireýine berýän adam işi barada ýa-da maliýa üpjünçiligi barada kepillendirýän resminamalar getirmese, onda ol adamda ýarym ýyl öňünden tölegini ýa-da bank hasabyndan ýyllyk kireýine beren pulundan tutum alyp galýarlar. Birnäçe ýagdaýlarda alyjydan maliýe borçlaryna, kireýine berýän adama tölenip galmazlygy ýaly kepilnama alynýar.

Fransiýada gozgalmaýan emläk bermeklik ylalaşygy aýlyk tölenme usuly bilen ýerine ýetirilýär. Barlag gullugy 20%-den 100%-de çenli aýlyk tölegini düzýär. Fransiýada hem arzan bahadan kireýine berýän we alýan adamlaryň salgylary berilýänligi geň däldir, şol sebäpden ýokary gözegçilik edarasy haýsy tarapyň hem çykarylma ýagdaýyna ýetjekdigini belleýär. Gerekli ýagdaýda ylalaşyk belli wagtan soň hem dowam edip biler, şol sanda kireý tölegi alnanda we berlende, kireýine berilýän desganyň saklanyş dolanşygy, administratiw meseleleriniň çözülende.

Compare

Enter your keyword