Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 576 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 576 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 643 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 643 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 891 Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/c/cofranlq/arendal.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-clean-up-optimizer/wp-cleanup-optimizer.php on line 891 Купить виллу на Лазурном Берегу Франции - Продажа домов с Arendal

Fransiýanyň Lazur Kenaryndan jaý satyn almak

Lazur kenary – öý edinmek üçin ajaýyp ýer. Aram klimat, Ortaýer deňziniň ýakynda bolmagy, oňat restoranlar we ösen infrastruktura – bularyň ählisi sebiti maýa goýumlar we gozgalmaýan emläk üçin özüne çekijidir.

Riwýerada öýleriň we jaýlaryň islendik görnüşleri bar: gadymy we häzirkizaman willalar, täze gurluşyklardan köpotagly apartamentler we gadymy jaýlarda ykjam öýler. Lazur Kenarynyň deňize golaý willalary, deňiz çyzygyndan uzakda ýerleşýän jaýlardan gymmatdyr. Riwýeradaky jaýlaryň ortaça nyrhy – 4-10 million ýewro. Ikilenç ýaşaýyş jaýlar size täze kottežlerden amatly düşer.

Eger-de siz Fransiýada öý satyn almak isleýän bolsaňyz, onda gozgalmaýan emläk bazarynda köpýyllyk tejribesi bolan ygtybarly kompaniýa Cofrance ýüz tutuň.

Näme üçin Cofrance?

  • Birinjiden, ähli topar rus dilinde gürleýär, diýmek özara düşünişmekde hiç hili kynçylyk ýüze çykmaz.
  • Ikinjiden, Cofrance esasy ofisi Lazur kenarynyň edil ýüreginde, Nissada ýerleşýär, diýmek siz kompaniýanyň hünärmenleri bilen tanşyp, geljekki ýaşajak ýeriňizi öz gözüňiz bilen görüp bilersiňiz.
  • Üçünjiden, Cofrance kömegi bilen siz Lazur kenarynda willany ygtybarly eýelerinden, amatly bahadan alyp bilersiňiz.
Купить виллу на Лазурном Берегу

Cofrance bilen hyzmatdaşlyk – bu Fransiýanyň we Monakonyň gozgalmaýan emläk bazarynda uly tejribesi bolan, öz işine ezber hünärmenler bilen işleşmek. Mundan başga-da Cofrance professional jogapkärçiligi 2 million ýewro ätiýaçlandyrylandyr.

“Cofrance” – köpugurly kompaniýa, sebäbi aluw-satuw ylalaşygyna ýardam etmekden başga-da, ol size Lazur kenaryndaky willaňyzy ätiýaçlandyrmaga hem kömek eder.

Cofrance: iň ýokary netije üçin işleýäris.

Compare

Enter your keyword