Bolýö-sýur-meriň (Lazur kenarda kurort) gozgalmaýan emläklerinň aýratynlyklary we nyrh döremeleri suratlandyrylandyr. Bolýöde ýaşaýyş jaýyny “Cofrance” kompaniýasynyň üsti bilen almagyň artykmaçlyklary görkezilendir.

“Cofrance” kompaniýasy Russiýanyň raýatlaryna we rus dilinde gürleýänlere Lazur kenarynyň abraýly kurortlaryndan saýlama gozgalmaýan emlägi satyn almaga we kireýine almaga kömek edýär. Olaryň biri hem Bolýö-sýur-mer – Nissadan sekiz kilometr gündogarda ýerleşýän şäherçedir. Onuň syýahatçylyk bazarynda arzylanýandygynyň aýdyň subutnamasy hem: bir kwadrat kilometre 4,000 ýaşaýjynyň düşýändigindedir.

Bolýöde gozgalmaýan emläk: kim we näme üçin satyn alýar

Недвижимость в Больё-сюр-Мер

Bolýö-sýur-merde hemişelik ýaşamak üçin gozgalmaýan emlägi medeni merkezleriň joşgunly ýaşaýşyndan elýeter daşlykda oňaýly dynç alşyň janköýerleri, gurply ýewropa ýaşaýjylary satyn alýarlar. Az möhletli dynç alyş üçin ýaşaýyş jaýyny esasan ýaşlar kireýine alýarlar.

Bu ýerde gozgalmaýan emlägi edinmegiň esasy sebäpleri:

 • Statuslyga eýermek. Bolýö – dünýä elitasynyň dynç alýan esasy ýeri;
 • Ygtybarly maýa goýum. Bolýö-sýur-meriň – Lazur kenarynyň iň bir gymmat gozgalmaýan emläkleriniň nyrhy durnukly ösýär;
 • Ajaýyp tebigat, gyzykly ýerler we binagärçilikler;
 • Ýahtalar üçin marina.

Biraz nyrhlar barada

Недвижимость в Больё-сюр-Мер

Baglyklara bürenen bu şäher dag eňňidinde ýerleşýär. Ýagdaýyň aýratynlygyny esasy obýektleri öý-apartamentler we willalar bolan Bolýö-sýur-meriň gozgalamaýan emläk bazarynyň nyrh döremeleri tassyklaýarlar.

Satyn alnan gönükdiriji nyrhlar

Öýlere nyrhlar gatlara görä gymmatlaýar: gatyň ýokary bolup deňiz görnüşiniň owadanlygyna görä nyrhlar hem ýokarlanýar. Takmynan ýaýrawy 30 m2, deňiz görnüşi bolmadyk apartamentler 150,000 €-dan, portda ýa-da birinji deňiz çyzygynda ýerleşip aýnalardan deňiz görnüşi bolan öýler 3,5 million ýewro çenlidir.

Willalaryň nyrhy öýüň we mellek ýeriň meýdanyndan, basseýniň we ulagjaýyň barlygyndan/ýoklugyndan, ýatak jaýlarynyň sanyndan, deňiz aýlagyndan uzaklygyndan garaşlydyr. Deňiz görnüşi – islendik künjekde mülkler üçin umumy. Öý eýeçiliginiň takmynan nyrhlary:

 • 155 m2ly merkezde ýerleşýän willalar 1,6 million € başlanýar;
 • Myhman we hyzmatkär jaýlary bolan 2500 m2 ýerleşýän 650 m2 meýdanly willalar 16,5 million € başlanýar.

Kireýine almak üçin gönükdiriji nyrhlar

Bolýö-sýur-merde esasan kireýine alynýan gozgalmaýan emläk – willalar. Olara bolan isleg, has hem möwsümde örän ýokary; kireýine alynýan minimal möhlet – bir hepde. Kireýine almagy bronlamak içine girilmezinden birnäçe aý öň başlanýar we kireý töleginiň 30% düzýär.

Möwsüm kireýine almagyň minimal nyrhlary:

Недвижимость в Больё-сюр-Мер
 • Bolýöniň ýaşaýyş jaý aýratynlyklary barada maslahat;
 • Müşderi üçin aktual görnüşleri saýlamak we syn etmegi gurnamak;
 • Ipotekany resmileşdirmekde kömek;
 • Ylalaşygyň ýuridik alnyp barlyşy.

Bolýö-sýur-merde gozgalmaýan emläk satyn almak üçin Cofrance ýüz tutuň. Eger-de katalogdan saýlamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, ýüz tutma ugradyň, we konsultant siziň isleglerleriňize gabat geljek satyn almak/kireýine almak görnüşlerini size hödürlär.

Compare

Enter your keyword

Bolýö-sýur-merde gozgalmaýan emläk

Bolýö-sýur-meriň (Lazur kenarda kurort) gozgalmaýan emläklerinň aýratynlyklary we nyrh döremeleri suratlandyrylandyr. Bolýöde ýaşaýyş jaýyny “Cofrance” kompaniýasynyň üsti bilen almagyň artykmaçlyklary görkezilendir.

“Cofrance” kompaniýasy Russiýanyň raýatlaryna we rus dilinde gürleýänlere Lazur kenarynyň abraýly kurortlaryndan saýlama gozgalmaýan emlägi satyn almaga we kireýine almaga kömek edýär. Olaryň biri hem Bolýö-sýur-mer – Nissadan sekiz kilometr gündogarda ýerleşýän şäherçedir. Onuň syýahatçylyk bazarynda arzylanýandygynyň aýdyň subutnamasy hem: bir kwadrat kilometre 4,000 ýaşaýjynyň düşýändigindedir.

Bolýöde gozgalmaýan emläk: kim we näme üçin satyn alýar

Недвижимость в Больё-сюр-Мер

Bolýö-sýur-merde hemişelik ýaşamak üçin gozgalmaýan emlägi medeni merkezleriň joşgunly ýaşaýşyndan elýeter daşlykda oňaýly dynç alşyň janköýerleri, gurply ýewropa ýaşaýjylary satyn alýarlar. Az möhletli dynç alyş üçin ýaşaýyş jaýyny esasan ýaşlar kireýine alýarlar.

Bu ýerde gozgalmaýan emlägi edinmegiň esasy sebäpleri:

 • Statuslyga eýermek. Bolýö – dünýä elitasynyň dynç alýan esasy ýeri;
 • Ygtybarly maýa goýum. Bolýö-sýur-meriň – Lazur kenarynyň iň bir gymmat gozgalmaýan emläkleriniň nyrhy durnukly ösýär;
 • Ajaýyp tebigat, gyzykly ýerler we binagärçilikler;
 • Ýahtalar üçin marina.

Biraz nyrhlar barada

Недвижимость в Больё-сюр-Мер

Baglyklara bürenen bu şäher dag eňňidinde ýerleşýär. Ýagdaýyň aýratynlygyny esasy obýektleri öý-apartamentler we willalar bolan Bolýö-sýur-meriň gozgalamaýan emläk bazarynyň nyrh döremeleri tassyklaýarlar.

Satyn alnan gönükdiriji nyrhlar

Öýlere nyrhlar gatlara görä gymmatlaýar: gatyň ýokary bolup deňiz görnüşiniň owadanlygyna görä nyrhlar hem ýokarlanýar. Takmynan ýaýrawy 30 m2, deňiz görnüşi bolmadyk apartamentler 150,000 €-dan, portda ýa-da birinji deňiz çyzygynda ýerleşip aýnalardan deňiz görnüşi bolan öýler 3,5 million ýewro çenlidir.

Willalaryň nyrhy öýüň we mellek ýeriň meýdanyndan, basseýniň we ulagjaýyň barlygyndan/ýoklugyndan, ýatak jaýlarynyň sanyndan, deňiz aýlagyndan uzaklygyndan garaşlydyr. Deňiz görnüşi – islendik künjekde mülkler üçin umumy. Öý eýeçiliginiň takmynan nyrhlary:

 • 155 m2ly merkezde ýerleşýän willalar 1,6 million € başlanýar;
 • Myhman we hyzmatkär jaýlary bolan 2500 m2 ýerleşýän 650 m2 meýdanly willalar 16,5 million € başlanýar.

Kireýine almak üçin gönükdiriji nyrhlar

Bolýö-sýur-merde esasan kireýine alynýan gozgalmaýan emläk – willalar. Olara bolan isleg, has hem möwsümde örän ýokary; kireýine alynýan minimal möhlet – bir hepde. Kireýine almagy bronlamak içine girilmezinden birnäçe aý öň başlanýar we kireý töleginiň 30% düzýär.

Möwsüm kireýine almagyň minimal nyrhlary:

Недвижимость в Больё-сюр-Мер
 • Bolýöniň ýaşaýyş jaý aýratynlyklary barada maslahat;
 • Müşderi üçin aktual görnüşleri saýlamak we syn etmegi gurnamak;
 • Ipotekany resmileşdirmekde kömek;
 • Ylalaşygyň ýuridik alnyp barlyşy.

Bolýö-sýur-merde gozgalmaýan emläk satyn almak üçin Cofrance ýüz tutuň. Eger-de katalogdan saýlamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, ýüz tutma ugradyň, we konsultant siziň isleglerleriňize gabat geljek satyn almak/kireýine almak görnüşlerini size hödürlär.

Compare

Enter your keyword