Antibda gozgalmaýan emläk

Antibda gozgalmaýan emlägiň görnüşleri, aýratynlyklary, nyrh görnüşleri häsiýetlendirilen. Cofrance kompaniýasynyň üsti bilen ýaşaýyş jaýyny satyn almagyň we kireýine almagyň artykmaçlyklary.

Недвижимость в АнтибеLazur kenary taryhda hem “imperator maşgalasy”, aristokratiýa, atly adamlar üçin kurort hökmünde tanalýar. Bu däp şu wagta çenli hem saklanandyr. Eger-de Kanna, Nissa, Sen-Trope islendik adam baryp bilýän bolsa, olaryň ýanynda dynç almak hemme kişä ygtyýar berilmedik uly bolmadyk şäherler bar. Olar hakda her kim eşitmedi, ol şäherlerde onýyllyklaryň dowamynda düzülen ýaşaýyş düzgünleri hereket edýär. Ýaşaýyş jaýlary we hyzmatlar elit we premiýum derejeli nyrh görnüşlerine girip, ýokary derejeli myhmanlaryň statusyna laýyk gelýär.

“Cofrance” kompaniýasy rus raýatlaryna Bolýö-sýur-mer, Žuan-lýňö-pen, Sen-Žan-Kap-Ferra, Antib ýaly saýlama kurortlarda ýaşaýyş jaýlaryny satyn almaga ýa-da kireýine almaga kömek edýär. Bu ýerdäki gozgalmaýan emläk – Lazur kenary boýunça iň köp isleg bildirilýändir.

Antib: näme bilen meşhur, ýaşaýyş jaýlary nähili, kim saýlaýar

Antib, 3,000 müň töweregi ilaty bolan, Kannanyň (20 minut) we Nissanyň (ýarym sagat töweregi) arasynda ýerleşýän şäherçedir. Iri ýahtalary hem sygdyryp biljek iň uly we oňaýly marinasy bilen meşhur. Ol Lazur kenarynda maýa goýumlar boýunça ikinji ýerde we onda ýaşaýyş jaýlaryna bolan isleg durnukly ösýär.

Şäherçe dykyz gurlan, täze gurluşyklar alnyp barylmaýar, bazar saýlama klassyň ikinji ýaşaýyş jaýlary bilen meşgullanýar. Satyn/kireýine almak üçin Antibda gozgalmaýan emläkleriň esasylary:

  • ХIХ–ХХ asyryň ahyrlarynyň willalary;
  • Klassik ýa-da häzirkizaman ölçegli jaýlar;
  • Konsýeržli ýapyk rezidensiýalarda öýler we apartamentler.

Antibda rahat öý şertlerinde dynç almagy, köpilatly Kannanyň we Nissanyň şowhunly medeni durmuşyndan elýeter uzaklykda bolasy gelýänler ýaşaýarlar.

Gozgalmaýan emlägiň nyrhy näme bilen baglanyşykly

Недвижимость в АнтибеÝaşaýyş jaýlarynyň toparlary şäheriň raýony, deňziň uzaklygy, görnüşi bilen baglanyşykly. Antibda iň gymmat willalar – kenarda, öýler – aýnalaryndan deňiz görünýänler, penthauslar –  terrasalar. Ýapyk goralýan territoriýalardaky deňizden uzakda ýerleşýän öýleriň nyrhlary 430,000 €, willalar – 1-1,5 million EUR. 8-10 million ýewrodan abraýly raýonlarda deňiz görnüşi bomadyk uly kiçeňräk willalar bar, 14 million ýewrodan – abraýly raýon + deňiz görnüşi, 15 million ýewrodan –birinji çyzykda. Aýlagdan uzakda ýerleşen Köne Şäherde, Antibyň jaýlarynyň nyrhy m2—na 4,500 ýewrodan başlanýar (ýokarky gatlar), terrasaly penthauslar – 5,500 €/m2 başlanýar. Deňiz görnüşli apartamentleriň nyrhy – 7,000 €/m2 başlanýar. Deňiz kenarynda ýerleşbän öýleriň nyrhy has-da ýokary.

Ýaşaýyş jaýy satyn alnanda “Cofrance” hyzmatlary

Недвижимость в Антибе

Cofrance Antibda ýaşaýyş jaýyny saýlamaga, satyn almaga we kireýine almaga kömek eder. Bazar tejribesi we ony bilmegimiz müşderiniň islegine görä indiwidual gözleg etmäge mümkinçilik döredýär. Kompaniýanyň internet sahypasynda gozgalmaýan emläk obýektleri we tariflar barada “ter” maglumatlar ýerleşdirilen. Hukukçylar ylalaşygyň hukuk tarapyny alyp bararlar.

Cofrance goşmaça hyzmatlary ýerine ýetirýär: Fransiýa çenli we ýurduň içinde transfer, ýahtalary we awtoulaglary kireýine almak, myhmanhanalaryň, restoranlaryň, plýažlaryň brony.

Antibda gozgalmaýan emläk gözleýärsiňizmi? Bize ýüz tutuň! Biz siziň talaplaryňyza laýyk gelýän görnüşleri saýlarys, obýekty synlamagy gurnarys, ylalaşygy resmileşdireris. Lazur kenarynyň kurortlarynda gozgalmaýan emlägi satyn almagyň ýa-da kireýine almagyň içine syrlaryny bilmek üçin jaň ediň!

Compare

Enter your keyword