მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საფრანგეთში იპოთეკის შესახებ

საფრანგეთში უძრავი ქონების შეძენის პირველი ნაბიჯია – ბიუჯეტის გათვლა. თუ არ გყოფნით საკუთარი ფინანსები, მაშინ პირველ რიგში უნდა დარწმუნდით, რომ  თქვენ გაქვთ სასესხო სახსრების გამოყენების უფლება. გაითვალისწინეთ, რომ საფრანგეთში ნებისმიერი იპოთეკის უზრუნველყოფა ხორციელდება თვით ობიექტით. ყველაზე ოპტიმალურ გამოსავალს წამოადგენს ბანკისგან გარიგების ფინანსირებაზე პრინციპული თანხმობის მიღება – ერ კარგი იარაღია კონკურენციაში სხვა პოტენციურ მყიდველთან, რომელიც ერთიანად იხდის მთელ თანხას. პრინციპული თანხმობის არსებობა უძრავი ქონების აგენტებს არწმუნებს იმაში, რომ თქვენ გაქვთ ფინანსები. ასევე გასათვალისწინებელია სანოტარო მოსაკრებლები (ყველა იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით) და რიელტორის საკომისიო. ყოველივე ზემოაღნიშნული შეიძლება ერთობლიობაში შეადგენდეს მნიშვნელოვან პროცენტს ნასყიდობის ფასიდან. ზოგჯერ აგენტის ჰონორარი შედის ობიექტის ღირებულებაში, მაგრამ ეს უნდა დაზუსტდეს წინასწარ.

როგორც კი თქვენ მოახდენთ თქვენი ბიუჯეტის ფორმირებას, შეიძლება საფრანგეთში წასვლა  თქვენი ოცნების სახლის მოსაძებნად.

Важная информация об ипотеке во Франции

როდესაც თქვენ იპოვით საფრანგეთში შესაფერის უძრავ ქონებას, უნდა მოაწეროთ ხელი “Compromis de Vente “-ს (ნასყიდობის ხელშეკრულებას) და გადასცეთ დეპოზიტი ობიექტის დასაჯავშნად. თუ თქვენ აიღეთ იპოთეკა, მაშინ ნასყიდობის ხელშეკრულების ხელმოწერილი ასლი უნდა გადაეცეს ბანკ-კრედიტორს. ძალიან მნიშვნელოვანია კონტრაქტში «Claus Suspensive»-ს პუნქტის შეტანა თქვენი დეპოზიტის დასაცავად იმ შემთხვევისთვის, თუ ბანკი უარს გეტყვით იპოთეკაზე.

შემდეგი ნაბიჯი, საჭიროების შემთხვევაში, იქნება უძრავი ქონების შეფასება, რომელიც ნიშნავს ბანკი. შემდეგ, თქვენ უნდა გახსნათ ანგარიში ფრანგულ ბანკში და მიიღოთ სიცოცხლის დაზღვევის პოლისი. ასევე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, დაესწრებით თუ არა პირადად ყველა იურიდიული ოპერაციის შესრულებისას და მიხვალთ თუ არა პირადად სანოტარო ოფისში. თუ ასეთი საშუალება არ გაქვთ, თქვენ უნდა გააფორმოთ მინდობილობა, ამიტომ დარწმუნდით, რომ გაქვთ დამატებითი დრო.

იპოთეკის მოზიდვის შემთხვევაში, კრედიტორი გასცემს იპოთეკურ ოფერტას, და გამოგიგზავნით ასლს თქვენ და თქვენს ნოტარიუსს. იპოთეკური შეთავაზება მსესხებლის მიერ  შეიძლება მიღებულ იქნას  არაუადრეს 11 დღისა,  რომელთაგან ათი -მოსაფიქრებელი პერიოდია. თუ იპოთეკურ დოკუმენტებს გააგზავნით აღნიშნული ვადის ამოწურვამდე, მთელი პაკეტი დაგიბრუნდებათ უკან, და ათდღიანი ვადის ათვლა ხელახლა დაიწყება.

მას შემდეგ, რაც დაუბრუნებთ ხელმოწერილ იპოთეკური შეთავაზებას კრედიტორს, ნოტარიუსი უფლებამოსილია გამოითხოვოს სახსრები. თქვენ მხოლოდ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გადარიცხეთ დარჩენილი ნაწილი, მაგალითად, პირველადი შენატანი. უკვე ამის შემდეგ, გარიგება დაიხურება და თქვენ გახდებით საფრანგეთში უძრავი ქონების ამაყი მფლობელი.

საფრანგეთში იპოთეკის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

სართაშორისო კლიენტებისთვის საფრანგეთის ბანკებს არ აქვს წვდომა საკრედიტო ჩეკებზე. იმისათვის, რომ შეფასდეს გადახდისუნარიანობა, რომელიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს დამტკიცებული სესხის ოდენობაზე, ბანკებს ესაჭიროება ოფიციალური შემოსავლებისა და ყოველთვიური ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მათ შორის სავარაუდო იპოთეკის გადასახადის ჩათვლით. ჯამურად ყველა ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავლის ერთ მესამედს (33%).

როგორც წესი, გასავლის მუხლის ფორმირებას ახდენენ ოფიციალური ფინანსური შეთანხმებები, ისეთი, როგორიცაა იპოთეკური სესხების, სესხების, კომუნალური მომსახურების გადასახადის, საკრედიტო ბარათების გადასახადები  და ალიმენტების გადასახადები.

Важная информация об ипотеке во Франции

კრედიტის უზრუნველყოფის სახით გამოიყენება სიცოცხლის დაზღვევა, ხოლო აღნიშნული პოლისის გაფორმებას დაჭირდება გარკვეული დრო. უძრავი ქონების ბაზრის სპეციალისტების რეკომენდაციაა – ამ საკითხების მოგვარება დაიწყოთ კრედიტორისთვის განაცხადის წარდგენამდე მინიმუმ ორი თვით ადრე.

საფრანგეთში იპოთეკის გაფორმება შეიძლება, როგორც ერთდროულად კრედიტის  პროცენტისა და ძირის დაფარვის, ასევე მხოლოდ პროცენტის დაფარვის პირობით. ეს უკანასკნელი დაკავშირებულია დაკრედიტების უფრო მკაცრ კრიტერიუმებთან. იპოთეკური დაკრედიტების ორივე სახეობის გაფორმება შეიძლება მოხდეს ცვლადი, ფიქსირებული ან შეზღუდული განაკვეთით. იმ ბანკიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ მიმართავთ სესხის მისაღებად, მსესხებლის მაქსიმალური ასაკი, რომლის მიღწევამდე სრულად უნდა იყოს დაფარული კრედიტი, შეიძლება აღწევდეს 75 წელს.

საფრანგეთში იპოთეკის გაფორმება შეიძლება, როგორც ახალაშენებულ ობიექტზე, ასევე მეორადი ბაზრის არსებულ ობიექტზე, როგორც საინვესტიციო უძრავ ქონებაზე (შემდგომში იჯარით გაცემის მიზნით), ასევე დაბრუნებადი ლიზინგის დასაფინანსებლად (leaseback). უძრავი ქონებისთვის, რომლის შეძენა ხდება  უკუ-იჯარის სქემით, საჭიროა ბანკის დამტკიცება, და ასეთი გარიგების გაფორმება უფრო მარტივია, თუ არჩეულ ობიექტს მართავს ახორციელებს ავტორიტეტის მქონე მმართველი კომპანია, მაგალითად, Pierre et VacancesMGM и Odalys.

ობიექტის მშენებლობისა და აღდგენისთვის განკუთვნილი კრედიტებიც ასევე შესაძლებელია და ხელმისაწვდომია, მაგრამ განაცხადის შეტანის მომენტისთვის საჭიროა შეფასების ჩატარება, რომელიც ხორციელდება საფრანგეთში რეგისტრირებული სამშენებლო კომპანიის ძალებით. იპოთეკის დამტკიცების შემდეგ სასესხო სახსრებს კრედიტორი უშუალოდ მიაწვდის მშენებლებს, მათ მიერ შესაბამისი ანგარიშების წარდგენის შემდეგ. თუ თქვენ გჭირდებათ კონკრეტულად სამშენებლო სესხი, მაშინ ბანკს დაჭირდება უფრო დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ.

საფრანგეთში ასევე ვრცელდება უძრავი ქონების განმეორებითი დაგირავების სქემა. მაგრამ, ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იპოთეკური სესხის განმეორებითი დაგირავება ან რეფინანსირება შეიძლება ძალიან ძვირადღირებული პროცესი აღმოჩნდეს. თქვენ უნდა გადაიხადოთ როგორც სანოტარო ხარჯები, ასევე დაფაროთ ახალი კრედიტორის სესხი. მნიშვნელოვანია თავდაპირველად მიიღოთ სწორი იპოთეკური პროდუქტი და შეამოწმოთ ხდება თუ არა საფრანგეთში იპოთეკის გაუქმების გამო რაიმე სახის ჯარიმების გადახდა.

ოლღა შოშინა

Compare

Enter your keyword